Smart Farming

Connecting Agri & Food werkt samen met ICT-bedrijven om applicaties voor precision livestock farming te ontwikkelen. Onze focus ligt daarbij op het omzetten van big data naar de juiste informatie om gericht actie te kunnen ondernemen.

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid
Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal
Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Kristel Mulder
Kristel MulderInnovatieve projecten & data science
2022-08-04T08:59:22+00:00

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld.

2022-08-04T08:32:00+00:00

Ruimte voor ruimte Limburg

De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De regeling heeft bijgedragen aan het definitief uit de markt halen van productierechten en het slopen van bedrijfsgebouwen. Met de regeling is 2,86 miljoen kilo forfaitair berekend fosfaat uit de markt genomen, productiecapaciteit opgeheven overeenkomend met 1,33 mln. kilo ammoniakemissie en 0,29 mln. kubieke meters dierlijke mest. Een afname van 1,33 mln. kg ammoniakemissie uit stallen komt overeen met 18% van de ammoniakemissie van de betreffende sectoren in 2000.

2022-07-28T10:31:06+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

Expertises

Beleidsanalyse
Markt en Keten