Ga naar de inhoud

Beleid

In de agrarische sector brengen beleidsveranderingen grote gevolgen met zich mee voor de sectorstructuur en -omvang, maar ook voor het toekomstperspectief van individuele landbouwers. Wij brengen de verwachte effecten van alternatieve beleidsmaatregelen in beeld.

Beleidsmaatregelen
Objectief, onderbouwd en gekwantificeerd vragen beantwoorden.
Doelvoorschriften
Scenario analyse: invloed van beleidsvoornemens op de sector (aantal en omvang)​
Gebiedsplannen
Met beleidsmakers meedenken over de betekenis en duiding van de cijfers.​

Gebiedsanalyse

Connecting Agri & Food is een autoriteit wat betreft het doorrekenen van de effecten van beleid in de landbouwsector. Steeds meer blijkt hierin een gebiedsgerichte aanpak van belang vanwege grote regionale verschillen. Dergelijke gebiedsanalyses voerden we in 2023 voor meerdere provincies uit in kader van de op te stellen Provinciale Programma´s Landelijk Gebied, waarin provincies vastleggen hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. Een gebiedsgerichte aanpak houdt rekening met de verschillende grondtypen die leiden tot verschillen in zowel knelpunten als mogelijke oplossingsrichtingen voor de bedrijven in het gebied. Onder meer verschillen in intensiteit per hectare, maar ook verschillen in bedrijfstype, en ondernemerschap spelen een rol in dergelijke gebiedsanalyses.

Visie op landbouw in het buitengebied

Connecting Agri & Food draagt met haar diepgaande kennis van de landbouwsector bij aan onderbouwde visies op het buitengebied. Zo brengen we in beeld welke zaken in het buitengebied spelen en denken we mee in mogelijke bijsturingen en de rol van vergunningverlening. In dergelijke visies komen thema´s als klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, verdroging, vrijkomende agrarische bebouwing, energie- en eiwittransitie en de rol van de landbouwsector in de omslag naar een circulaire biobased economie aan bod.

Risicobeoordeling Beleid

In de landbouwsector wordt gezocht naar nieuwe manieren van vergunningverlening, zoals vergunningverlening aan de hand van doelvoorschriften. Deze nieuwe systemen bieden perspectief op het realiseren van kosteneffectieve oplossingen om de omgevingskwaliteit te verbeteren. Maar er zijn ook bepaalde risico´s aan verbonden, die onder andere betrekking hebben op naleving. Naleving wordt enerzijds beïnvloed door de gevoeligheid van een regeling om te worden overtreden en anderzijds door de dreiging van een sanctie. Connecting Agri & Food kan hiervoor een risicobeoordeling uitvoeren, waarin het perspectief van diverse stakeholders wordt meegenomen.

Gé Backus

Senior Specialist

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl

Diane de Voogd

Specialist Landbouw & Leefomgeving

06 16 15 63 12
d.devoogd@connectingagriandfood.nl

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver - vd Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl

Onze missie is om, op basis van wetenschappelijke inzichten, beleidsbegrip én praktijkkennis, bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige agri- en foodketen. Dat kan door gelijktijdig aandacht te geven aan rendement, milieu, gezondheid, dierenwelzijn en maatschappelijk draagvlak in de verschillende schakels van de keten. 
We creëren, onderbouwen en toetsen innovatieve oplossingen. 
We fungeren als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de verschillende partijen in de keten, van consument tot producent. 
We bieden inzicht en overzicht van trends en ontwikkelingen in markt en maatschappij.

Connecting Agri & Food streeft naar een duurzame toekomst voor de agri- en foodketen die werkt met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Dit doen we door grondige analyses van beleidsmaatregelen, inzicht te bieden voor de ontwikkeling van vraaggedreven duurzame ketenconcepten en de inzet van smart farming technologie.

Actuele berichten