Meteen naar de inhoud

Markt en Keten

Wij benutten onze kennis van wat consumenten en afnemers belangrijk vinden in verschillende projecten. Zo ondersteunen we de ontwikkeling en introductie van vraag gedreven marktconcepten.

Prijzenmonitoren​
Varkensvlees​ - Eieren - Pluimveevlees - Hardfruit: appels en peren
Stabiele prijssystemen​
Varkensvleesketen – Star Farmers, Vion en PLUS​ Vleesveeketen – PLUS en Bief Select​ Eieren – BLk Dierenbescherming
Kostprijsberekeningen​
kostprijs van de productie van kalfsvlees op het melkveebedrijf ​- kostprijs vleesvee - kostprijs eieren

Ketenoptimalisatie

Door intensieve samenwerkingen met de retailketen, kan Connecting Agri & Food als geen ander verkennen hoe agrofoodketens meerwaarde kunnen geven aan de producten én daarmee aan de consument. Meerwaarde leveren staat centraal, door samen te werken als een gezamenlijke keten, en niet als afzonderlijke losse schakels. Producenten en producten moeten uit de anonimiteit worden gehaald en de supermarktwinkel moet hen het podium geven.
Verder is Connecting Agri & Food expert op het gebied van de varkensvleesketen en worden verschillende marktanalyses gedaan om meer inzicht te geven voor de keten. Neem voor meer informatie over ketenoptimalisatie contact op met Peter van Balkom, specialist varkensvleesketen.

Circulaire economie

De circulaire economie staat centraal in enkele van onze projecten, wat gaat over het verantwoord gebruik van grondstoffen door (agrarische) ondernemers. Op verzoek van hoofdzakelijk overheden zijn inventarisaties gedaan van de belangstelling van ondernemers voor innovatieve voedselproductie. Het uitgangspunt daarbij is de circulaire economie en het sluiten van kringlopen. Innovaties waar het om kan gaan zijn bijvoorbeeld een emissieloze intensieve veehouderij, alternatieve eiwitbronnen of biobased- producties.
Ook hebben we een CO2-model ontwikkeld voor gemeentes, om zo klimaatneutraal te kunnen werken. Bekijk de voorbeelden onderaan deze pagina.

Neem voor meer informatie contact op met directeur Gé Backus of Angela van der Sanden, specialist innovatieve stallen en data-analyse.

Samenwerking maatschappelijke partners

Ook werkt Connecting Agri & Food samen met maatschappelijke partijen als De Dierenbescherming en consumentenbureau’s. We hebben een model ontwikkeld waarmee door de hele keten van boer, verwerker, tot afzet de marges per week transparant in beeld zijn. We onderzoeken of het mogelijk is om hiermee alle ketenpartijen, waaronder de veehouder, een eerlijke prijs toe te kennen voor zijn producten. Dat kan alleen als de effecten van een verandering doorberekend kunnen worden en de prijssystemen bekend zijn. Connecting Agri & Food heeft deze inzichten. We ondersteunen private ketenpartijen bij de ontwikkeling en evaluatie van marktconcepten en private labels. Daarnaast wordt ook gekeken naar consumentengedrag bij de aankoop van vleesproducten in de supermarkt. Hiervoor hebben we contact met verschillende retailers.

Het uiteindelijke doel is afwentelingsmechanismen in voedselketens te voorkomen en de veehouder belonen als hij een beter dierenwelzijn wil garanderen.

Neem voor meer informatie contact op met directeur Gé Backus.

Voeding en productie

Connecting Agri & Food werkt samen met verschillende partners in de keten om de productkwaliteit te verhogen en meer toegevoegde waarde te realiseren. Kwaliteitsverbetering is belangrijk om een marktaandeel te behouden of om hogere prijzen te realiseren. Verder wordt een steeds groter deel van kip- en varkensvlees in een concept verkocht. Om het draagvlak van de agrisector te vergroten in de samenleving, is het belangrijk transparant te zijn over waar het vlees vandaan komt. Deze vleesconcepten en keurmerken analyseert Connecting Agri & Food.

Neem voor meer informatie over voeding en productie contact op met Peter van Balkom, specialist varkensvleesketen.

Peter van Balkom

Specialist Markt & Keten

06 51 42 43 27
p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – van der Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl

Onze missie is om, op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis, te komen tot betere prestaties van de voedselketen. Dat kan door gelijktijdig aandacht te geven aan het inkomen, het milieu, dierenwelzijn en gezondheid in de verschillende schakels van de keten. We creëren, onderbouwen en toetsen innovatieve oplossingen voor de agri- en foodsector. We fungeren als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de verschillende partijen in de keten, van consument tot producent. We bieden inzicht en overzicht van trends-  en ontwikkelingen in markt en maatschappij.

Connecting Agri- en Food streeft naar een goede toekomst voor veehouderijketens die werken met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Om dat te bereiken moeten alle schakels in de voedselketen vraaggericht werken, hun activiteiten op elkaar afstemmen en informatie delen.

Actuele berichten