Ga naar de inhoud

Projecten

Verdiepende Landbouwanalyse

In opdracht van de provincie Utrecht hebben we vorig jaar een verdiepende landbouwanalyse uitgevoerd.

Haalbaarheidsstudie Proeftuin – Proeflocatie Agro As de Peel

Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden.

Studie over de aanpassingsstrategieën van de keten van de suikervoorziening, na het einde van de suikerquota

Connecting Agri & Food heeft een bijdrage geleverd

Landbouwkundige gevolgen besluit beregening Peelvenen

De provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg hebben aan Connecting Agri & Food gevraagd om landbouwkundige gevolgen in beeld te brengen.
mestketen

Mestketen: van aanbodgericht naar vraaggestuurd

Connecting Agri & Food heeft in opdracht van Wageningen Livestock Research de kosten en opbrengsten van diverse varkensmestverwerkingsketens in beeld gebracht, zogenaamde manure business case.

Economische impactanalyse mest

In het najaar 2022 heeft de Provincie Noord-Brabant Connecting Agri & Food verzocht een economische impactanalyse uit te voeren, gericht op het concretiseren van het toekomstbeeld met betrekking tot de Uitvoeringsagenda Mest UA Mest.

Naar toegevoegde waarde(n) door samenwerking in de keten

Op verzoek van de Dierenbescherming heeft Connecting Agri & Food instrumenten beschreven die kunnen helpen het verdienvermogen van de veehouder te verbeteren.

Geurmetingen en analyse

In een pilot, uitgevoerd bij varkensbedrijven en omwonenden, heeft Connecting Agri & Food onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur.

Regelgeving Noord-Brabant

Connecting Agri & Food heeft onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering.

Stalaanpassing 2024

Op grond van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, heeft de provincie Noord-Brabant eisen opgelegd aan bedrijfsmatige veehouderijen ten aanzien van ammoniakemissie vanuit stallen.

Vestiging van Brabantse veehouders in de Belgische grensstreek

Vestiging van Brabantse veehouders in de Belgische grensstreek Connecting Agri & Food heeft de vestiging van Brabantse en andere Nederlandse ondernemers in de Vlaamse grensstreek onderzocht.

Supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde

Samen met drie Brabantse supermarktondernemers heeft Connecting Agri & Food onderzocht wat de mogelijkheden zijn om meer toegevoegde waarde te realiseren.

Kwaliteit berenvlees

In de traditionele uitbetalingsschema’s van Nederlandse slachterijen worden varkens met een dikke speklaag gekort.

Haalbaarheidsstudie Proeftuin – Proeflocatie Agro As de Peel

Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden.

Studie over de aanpassingsstrategieën van de keten van de suikervoorziening, na het einde van de suikerquota

Connecting Agri & Food heeft een bijdrage geleverd

Eerlijke en stabiele prijssystemen

In opdracht van de dierenbescherming heeft Connecting Agri & Food economische gegevens geanalyseerd voor het doorberekenen van duurzaamheid in de productieketen.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Connecting Agri & Food heeft in opdracht van de provincie Limburg onderzocht of er economische ontwikkeling gerealiseerd kan worden in drie Limburgse gebieden onder de geldende stikstofregels

Ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten

Connecting Agri & Food onderzoekt, in samenwerking met voorlopers in de voedselketen, het opzetten van een expertisecentrum voor Duurzame Eiwitten om bedrijven samen te kunnen brengen.

Slimme varkensketen

Connecting Agri & Food faciliteert ketenpartijen die binnen het consortium Slimme Varkensketen werken aan een betere productkwaliteit.

Marktonderzoek Beter Leven Keurmerk Dierenbescherming

In opdracht van De Dierenbescherming heeft Connecting Agri & Food verschillende marktonderzoeken verricht.

Ammoniak en stikstof

Connecting Agri & Food heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen van expertise om de omgevingskwaliteit betrouwbaar en nauwkeurig in kaart te kunnen brengen

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat deze effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket.

Gebiedsanalyse stikstofdepositie veehouderijlocaties in Gemeente Deurne

Er is op het gebied “Deurnsche Peel en Mariapeel” sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde van de aangewezen natuurgebieden.

Fijnstof: meten is weten, maar weet wat je meet

De gemeente Sint Anthonis heeft in 2019 een meetnetwerk op laten zetten met fijnstofsensoren in het pilotgebied Zandkant – Noordkant.

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV).

Ruimte voor ruimte Limburg

De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001.

Gronddynamiek Brabant

Een eerste kwantitatieve verkenning is uitgevoerd van de verwachte dynamiek op de Brabantse grondmarkt

Ketenconcepten opzetten

Om verlies van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Connecting Agri & Food ook aan projecten op het gebied van circulaire economie.

Boer en burger (vergunningen)

Voor veehouderijbedrijven kijken we naar een andere manier om afspraken vast te leggen over het voeren van een veehouderij, op basis van een zogenoemde maatschappelijke overeenkomst.

Evaluatie Nederlands mestbeleid 1984-2015

We voerden een evaluatie uit van 18 beleidsinstrumenten van het Nederlandse mestbeleid, die van de jaren 1984 tot en met 2015 zijn doorgevoerd. Dit was op verzoek van de Wereldbank.