Sandra van Kampen, Specialist veehouderij en leefomgeving, schreef een heldere uiteenzetting over de problematiek van stikstofdepositie op natuurgebieden.

“Het stikstofvraagstuk is complex en er zijn vele belanghebbende partijen. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk, maar stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn verbindingen van stikstof die bij hoge concentraties wel schadelijk zijn voor mens en milieu. De stikstofoxiden en ammoniak zitten in de lucht en slaan neer op de bodem en het oppervlaktewater. Dit noemt men stikstofdepositie. De maximale toegestane depositie is per gebied verschillend. Hierdoor moet voor het verlenen van vergunningen gekeken worden naar de kritische depositiewaarden van de afzonderlijke Natura 2000-gebieden. De verspreiding en depositie van emissie van ammoniak dat vrijkomt bij de veehouderij verschilt sterk van de verspreiding en depositie van emissie van stikstofoxide dat vrijkomt bij woningbouw, maar de gevolgen voor projecten in onder andere de landbouw, industrie, bouw en infrastructuur zijn groot. Beleidsstrategieën moeten worden bezien in het licht van de doelstellingen om in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau te brengen. Kunnen we die doelen halen, en zo ja met welke (gebiedsgerichte) strategische combinaties van inzetten op piekbelasters, investeringen, extensivering, en volumemaatregelen? Kunnen we voorkomen dat keuzes nu averechtse gevolgen hebben voor nog te zetten stappen later, bijvoorbeeld richting klimaat neutrale systemen? Hoe snel zijn nieuwe brongerichte systemen ook voor bestaande stallen beschikbaar? En wanneer is de overgang van middelvoorschriften naar doelvoorschriften realiteit? De gevoelde urgentie in combinatie met de benodigde tijd voor het tot stand komen van institutionele en technologische innovaties maken de puzzel niet eenvoudiger, maar de noodzaak om juiste afwegingen te maken des te groter.”

Lees het volledige artikel over de problematiek van stikstofdepositie op natuurgebieden.

‘De problematiek van stikstofdepositie’

Delen

Brabantse veehouders in Belgische grensstreek

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Sandra van Kampen via 06 51 34 95 38 of s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Sandra van Kampen
Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving