Mede vanwege (deels) conflicterende doelstellingen tussen natuur en economie zijn er geen eenvoudige oplossingen voor het stikstofdossier. Op het Natura 2000-gebied “Deurnsche Peel en Mariapeel” is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De stikstofdepositie hier wordt veroorzaakt door onder andere landbouwactiviteiten binnen en buiten de gemeente Deurne (50%), activiteiten in het buitenland (37%), wegverkeer (5%), consument (3%) en industrie (2%). Connecting Agri&Food onderzocht de stikstofdepositie vanuit de stallen van 390 Deurnese veehouderijen op 9 punten in de “Deurnsche Peel” en het reductiepotentieel van maatregelen. Het bleek dat de NH3-emissie uit stallen in Deurne met gemiddeld 356 mol substantieel bijdraagt aan de gemiddelde overschrijding van 1.484 mol stikstofdepositie op het gebied. Echter, zelfs met het geheel wegnemen van de NH3-emissie vanuit alle stallen in Deurne worden de kritische depositiewaarden niet bereikt. Daarvoor is de bijdrage van niet-landbouw gerelateerde activiteiten en van veehouderijen buiten de gemeente Deurne aan de stikstofdepositie te groot. De hamvraag is waar de stikstofwinst door emissiereductie naartoe gaat én naartoe zou moeten gaan. Zo lang de kritische depositie nog wordt overschreden, is saldering de enige manier om economische ontwikkelingen en vergunningverlening mogelijk te maken. Met het afnemen van de stikstofdepositie, neemt de salderingsruimte echter navenant af. Het is aan te bevelen om stil te staan bij de vraag naar de nog aanwezige mogelijkheden in de situatie dat er niets meer te salderen valt. Mede gegeven de depositie vanuit het buitenland, dienen los van de landelijke beleidslijn, per gebied haalbare depositiedoelen vastgesteld te worden, met een bijbehorende gebiedsgerichte aanpak. Voor de Deurnsche Peel is het niet mogelijk om met maatregelen in de veehouderij een depositie lager dan de kritische depositie te behalen. Immers, alleen al met de depositie uit het buitenland wordt deze reeds overschreden.

Lees het volledige rapport Gebiedsanalyse stikstofdepositie veehouderijlocaties gemeente Deurne.

Gebiedsanalyse stikstofdepositie veehouderijlocaties gemeente Deurne

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Sandra van Kampen via 06 51 34 95 38 of s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Sandra van Kampen
Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving