Peter van Balkom

Projectleider Markt & Keten

Mijn kernwoorden zijn: vernieuwend, een echte teambuilder, kostenbewust en rendement gedreven, open en eerlijk. Ik ben een commercieel en technisch gedreven ervaringsdeskundige in de varkensvleesketen. Ik heb ervaring in de volle breedte van de keten, van fokkerij en voer tot en met de vleesafzet.

Ik zie veel mogelijkheden voor het verbeteren van samenwerking in de voedselketen met alle betrokken partijen, van primaire producent tot en met de consument. Uiteindelijk kunnen de kosten dan omlaag, neemt derving af en dat zal het imago van de gehele sector ten goede komen. Ook verduurzaming van de keten is nodig, waarbij verdeling van het verlies plaatsmaakt voor een goede marge(verdeling). Ik zie hier zeker veel perspectief in. Huidige concurrentie tussen de schakels in de keten moet plaats gaan maken voor competitie tussen ketens en producten.

Ik wil met mijn expertise graag bijdragen aan de enorme hoeveelheid kennis en ervaring binnen Connecting Agri & Food, en deze kennis beter ontsluiten voor de gehele agrifood sector.

Bel Peter van Balkom
Mail Peter van Balkom

PROJECTEN

2022-08-09T07:42:10+00:00

Studie over de aanpassingsstrategieën van de keten van de suikervoorziening, na het einde van de suikerquota

Connecting Agri & Food heeft een bijdrage geleverd aan de analyse van het vermogen van de Europese suikersector om zich aan te passen aan zijn pre-quotum omgeving en het vermogen om te reageren op wisselingen in de markt- en productieomstandigheden.

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2022-08-04T09:27:04+00:00

Gebiedsanalyse stikstofdepositie veehouderijlocaties in Gemeente Deurne

De NH3-emissie uit stallen in Deurne draagt met 356 mol substantieel bij aan de overschrijding van 1.484 mol stikstofdepositie op de gebied “Deurnsche Peel”. Met het doorvoeren van emissie reducerende maatregelen neemt deze bijdrage af met 170 mol. Dat is echter niet voldoende om onder de kritische depositiewaarde te komen. Zelfs geheel wegnemen van de NH3-emissie vanuit alle stallen in Deurne leidt niet tot het bereiken van de kritische depositiewaarden. Daarvoor is de bijdrage aan de stikstofdepositie van niet-landbouw gerelateerde activiteiten alsook van verder weg gelegen veehouderijen buiten de gemeente Deurne te groot.

2022-08-04T08:59:22+00:00

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld.

2022-08-02T19:58:34+00:00

Gronddynamiek Brabant

De dynamiek op de grondmarkt in Brabant wordt sterk bepaald door het aantal stoppende grondgebonden veebedrijven. Een eerste kwantitatieve verkenning is uitgevoerd van de verwachte dynamiek op de Brabantse grondmarkt, alsook de benodigde grondvoorraad ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak in de provincie.

2022-08-04T08:32:00+00:00

Ruimte voor ruimte Limburg

De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001. De regeling heeft bijgedragen aan het definitief uit de markt halen van productierechten en het slopen van bedrijfsgebouwen. Met de regeling is 2,86 miljoen kilo forfaitair berekend fosfaat uit de markt genomen, productiecapaciteit opgeheven overeenkomend met 1,33 mln. kilo ammoniakemissie en 0,29 mln. kubieke meters dierlijke mest. Een afname van 1,33 mln. kg ammoniakemissie uit stallen komt overeen met 18% van de ammoniakemissie van de betreffende sectoren in 2000.

2022-08-02T18:50:48+00:00

Vestiging van Brabantse veehouders in de Belgische grensstreek

Connecting Agri & Food heeft de vestiging van Brabantse en andere Nederlandse ondernemers in de Vlaamse grensstreek onderzocht. Een inventarisatie leverde op dat 34 Nederlandse ondernemers bekend zijn die in Vlaanderen op in totaal 79 locaties landbouwhuisdieren houden. Het betreft 27 varkenshouders, 4 pluimveehouders, 2 kalverhouders en 1 nertsenhouder.

2022-08-02T18:36:09+00:00

Stalaanpassing 2024

Connecting Agri & Food heeft onderzocht op hoeveel locaties er naar verwachting voor 2024 één of meerdere stalsystemen moeten worden aangepast op basis van de Interim Omgevingsverordening. Uit het onderzoek is gebleken dat naar verwachting op zo’n 2.210 locaties de ondernemer de stallen nog moeten aanpassen.