Binnen het Slimme Stal platform is van medio 2019 tot einde 2020 een proef gedaan met het automatisch aansturen van de vaste mestschuif bij een te hoge ammoniakconcentratie in een melkveestal. Het idee erachter is dat een combinatie van een vaste schuiffrequentie met het extra schuiven bij een bepaalde overschrijding van de ammoniakconcentratie, zorgt voor een schonere stalvloer en daarmee voor minder ammoniakemissie.

Omdat het koppelen van ammoniakemissie aan de aansturing van de mestschuif nieuw is binnen het Slimme Stal platform, is ervoor gekozen om kleinschalig ervaring op te doen. In het project ‘Integraal sturen van ammoniakemissie in melkveestallen’ is in twee stallen onder meer elke 10 minuten de ammoniak-concentratie gemeten. De sensoren hingen op vier meter hoogte. Zodra de ammoniakconcentratie in de stal piekte boven de referentiewaarde van 0,6 ppm, ging er een signaal naar de aansturingskast van de mestschuif. Standaard maakte de schuif elke twee uur een ronde door de stal. Als er een signaal werd gegeven, maakte de schuif een extra ronde om de mest van de stalvloer te verwijderen. De verzamelde data konden worden ingezien op het dashboard van Slimme Stal.

Resultaten

Aansturen van procescomputers op basis van gemeten concentraties is mogelijk. Hoewel de vloer schoner was door de extra ronde van de mestschuif bij overschrijding van de referentiewaarde, is niet direct in de resultaten terug te zien dat de ammoniakconcentratie zakte. Een mogelijke oorzaak is dat de gebruikte sensoren de lage referentiewaarde van 0,6 ppm niet goed genoeg konden meten ondanks dat deze net binnen het bereid van de sensor viel. Daarbij werden de metingen gedaan op 4 meter hoogte, wellicht dat extra metingen (bijvoorbeeld op roosterniveau) meer inzicht kunnen geven in de concentraties in de stal. Naast de mogelijkheden voor het aansturen van de mestschuif, roept dit nieuwe wensen en vragen op. Ook kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het aansturen van ventilatoren op basis van de klimaatdata. Verder bleek onder meer dat de dakconstructie (hoeveelheid luchtverversing), veebezetting en windsnelheid van invloed zijn op de concentraties in de stal.

Techniek nog verder te ontwikkelen

  • Als de mestschuif tijdens zijn ‘standaard ronde’ het signaal ontvangt dat de ammoniakconcentratie te hoog is, stopt de mestschuif midden in zijn ronde. Pas als er een nieuwe trigger wordt gestuurd of als na twee uur de nieuwe ‘standaard ronde’ begint, werkt de schuif weer. Tijdens het project is hier geen oplossing voor gevonden anders dan dat de veehouder handmatig de schuif naar het begin- of eindpunt brengt.
  • Als de ammoniakconcentratie na het signaal langere tijd boven de 0,6 ppm blijft, dan komen er geen extra, tussentijdse schuifrondes terwijl dat volgens de concentratienorm wel zou moeten. Pas als de ammoniakconcentratie weer onder het referentiepunt ligt en opnieuw stijgt naar boven de 0,6 ppm komt er een nieuwe trigger. Het is overigens ook niet wenselijk dat, wanneer de ammoniakconcentratie zich constant boven de referentiewaarde bevindt, de mestschuif continu heen en weer blijft schuiven. Aanvullend onderzoek naar het optimale aantal schuifbewegingen per uur is nodig.
  • Onbekend is welke invloed de plaats en hoogte van de sensor in de stal hebben op de emissieberekeningen. Ook hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Geïnteresseerd?

Neem  contact op met Janneke Straver- van der Schans

Het project ‘Integraal sturen van ammoniakemissie in melkveestallen’ is mede mogelijk door steun van LIB.

Delen

Wilt u meer weten over Slimme Stal melkveehouderij?

Neem dan contact op met Janneke Straver- van der Schans via 06 13 12 78 93 of j.straver@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver - van der Schans
Janneke Straver - van der SchansProjectmanager rundvee