Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaan gemeente Sint Anthonis, Provincie Noord-Brabant, Connecting Agri & Food en agrarisch ondernemer Erik Geene de uitdaging aan om meer informatie te vergaren over het meten van ammoniak. Met de real time metingen in de stallen wordt de eerste stap gezet naar een transitie in de systematiek van de vergunningverlening; van middel-naar doelvoorschriften.

Concrete gegevens in plaats van theoretische modellen

Wethouder Bollen spreekt van een “APK voor veehouders”, een periodieke toetsing aan de afspraken die in een vergunning zijn opgenomen. “Door op deze manier te gaan meten, en deze metingen continu, dus realtime te meten, krijg je meer inzicht in de daadwerkelijke emissies op individuele locaties. Deze inzichten spelen een rol bij de verbinding tussen ondernemers en burgers, je kunt spreken over concrete gegevens in plaats van theoretische modellen.” In de huidige praktijk wordt bij een vergunningaanvraag door een veehouder gewerkt met middelvoorschriften. Ofwel, er wordt op basis van genormeerde en vastgestelde emissiecijfers getoetst of een bedrijf binnen de vereiste emissienormen blijft, gegeven het type stalsysteem en het aantal dieren. Momenteel staat deze vergunningensystematiek om meerdere redenen ter discussie. Zo zijn er vraagtekens bij de wijze waarop de emissiefactoren worden bepaald en bij de gebruikte rekenprogramma’s voor de vertaling naar de daadwerkelijke belasting op natuur of omwonenden. “Een transitie naar een nieuw systeem van doelvoorschriften, kan uitkomst bieden”, aldus Bollen. “Als we effectievere methodes vinden om feitelijke emissies te bepalen krijgen we meer grip op het verminderen van schadelijke emissies.”

Sensortechnologie ammoniakmetingen

De stand der techniek is het verst gevorderd bij het meten van ammoniak. Voor metingen in stallen en bij de luchtuitlaat van stallen zijn goede sensoren op de markt. Connecting Agri & Food was al betrokken bij de eerdere pilot en wordt ook bij het meten van ammoniak betrokken. “Ook voor ons is het belangrijk meer inzicht te kijken in de mogelijkheden van het meten van ammoniak”, aldus directeur Gé Backus. “Met alle ontwikkelingen in sensortechnologie is het erg belangrijk om scherp te blijven op wat je precies meet en vooral ook wat die metingen ons vertellen. Het uitvoeren van real time metingen bij de bron biedt daarin een grote meerwaarde.”

Er zijn meerdere aanbieders van sensoren en door de sensoren bij elkaar te plaatsen, kan ook inzicht verkregen worden welke het meest geschikt zijn voor de verschillende toepassingen. In de gemeente Sint Anthonis worden deze sensoren geplaatst in de stal van Erik Geene. Deze varkenshouder is al op vele terreinen innovatief bezig en was graag bereid aan deze pilot mee te werken. “Het spreekt mij erg aan dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de regelgeving zo te veranderen dat ik vrij ben in de te treffen maatregen om de uitstoot van ammoniak te beperken.”

De resultaten van het meten van emissies kunnen belangrijke inzichten geven voor de toekomst van de landbouw. De onderzoeken worden dan ook op de voet gevolgd en mede gefinancierd door de Provincie Brabant. Arie Meulepas, programmamanager Landbouw: “Ammoniak is momenteel in de stikstofdiscussie een belangrijk onderwerp. In deze discussie heeft de Provincie een grote rol, dergelijke onderzoeken zijn dan ook noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de emissie.”

Delen

sensor ammoniak

Wilt u meer weten over real time ammoniak meten?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of  m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider