Voor het houden van toezicht op veehouderijen blijken de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten goed samen te werken. Connecting Agri & Food constateert dit na een grondige evaluatie, in samenwerking met zelfstandig en onafhankelijk adviseur Roeland van Hooff. De resultaten en toezichtmethode zijn zeer bruikbaar voor een gericht vervolgtraject in de veehouderij en mogelijk ook voor andere sectoren.

Sinds 1 januari 2018 zijn, op initiatief van de provincie Noord-Brabant en 43 deelnemende gemeenten, de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. De drie Brabantse omgevingsdiensten controleren in drie jaar tijd 7.400 veehouderijen op alle onderdelen van de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het project, Intensieve Toezicht Veehouderijen of kortweg ITV genoemd, wordt medio 2021 afgerond.

Inspectietools en dashboard als resultaat

Connecting Agri & Food heeft de samenwerking tussen de drie partners geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief:

 • Er zijn bruikbare digitale inspectietools (checklist, ITV-app) ontwikkeld, die meer gerichte mogelijkheden voor toezicht en handhaving bieden;
 • Door de eenduidige wijze van controleren is er nu gelijke informatie beschikbaar van de veehouderijen in de provincie, middels een benchmark;
 • Er zijn ‘up-to-date’ gegevens beschikbaar van een dynamische sector die in te zien zijn voor alle gemeenten via een overzichtelijk dashboard;
 • Op basis van de verzamelde data kan er een betere focus komen op toezicht, op juist díe onderdelen die niet voldoende worden nageleefd;
 • Het project heeft veel informatie opgeleverd die als basis kan dienen voor toekomstige maatregelen en ontwikkelingen, zoals lege stallen voorkomen en de aanwezigheid van asbest;
 • De methode die binnen het ITV-project is ontwikkeld, is ook uit te rollen naar andere sectoren.

Eerlijk voor boeren en veilig voor burgers

Met de data die via het ITV wordt verzameld, ontstaat een eerlijker speelveld voor boeren. Ondernemers moeten hun investeringen in verduurzaming kunnen terugverdienen en op de markt niet gehinderd worden door collega’s die niet volgens de regels, en daardoor vaak goedkoper, produceren. Bovendien zorgt ITV, en het gerichte vervolgtraject, voor een betere naleving van de Wnb en Wabo en daarmee voor een nog veiliger leefomgeving voor de inwoner en betere bescherming van de natuur.

Tussentijdse resultaten

ITV wordt medio 2021 afgerond. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat bij 53% van de veehouderijen een overtreding is vastgesteld. Echter, in de meeste gevallen ging dit om een administratieve fout. Het vertrouwen in de naleving van regels door de veehouderijen varieert sterk tussen de geïnterviewden. De mate van vertrouwen bepaalt mede het gevoel van urgentie om de focus van toezicht op de veehouderij te houden.

Men is tevreden over de behaalde resultaten, waarbij de harmonisering in de methoden en rapportages van de inspectiedata belangrijke resultaten zijn. De projectpartners zijn er tevreden over dat de data van de bezochte bedrijven in korte tijd helemaal ‘up-to-date’ zijn gemaakt.

De projectpartners zien goede kansen voor een vervolg, gericht op het aanbrengen van meer focus op een specifieke regeling in de veehouderij en/of het toepassen van de gebruikte methodiek in andere sectoren.

Lees meer op de website van de provincie Noord-Brabant.

Vraag het rapport aan in pdf

  Neem voor meer informatie over het IVT-project contact op met Monique van der Gaag.

  Delen

  Wilt u meer weten?

  Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

  Monique van der Gaag
  Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid