Ga naar de inhoud

Geurmetingen en analyse

Connecting Agri & Food voert verschillende opdrachten uit op gebied van geurmetingen en analyse. Zo hebben we in een pilot onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur. De provincie Noord-Brabant heeft daartoe opdracht gegeven. Op basis van de resultaten gaat de provincie door met de verdere ontwikkeling van het gebruik van sensormetingen.

Voor de pilot zijn metingen uitgevoerd bij varkensbedrijven en bij omwonenden. Er is gekeken of er geschikte sensoren zijn die een betrouwbaar beeld kunnen geven van de geur uit varkensstallen. Ook was het de vraag of de verzamelde data de veehouder en omwonenden dichterbij elkaar zou brengen en of dit handelingsperspectieven biedt tot om de emissieprestaties van het bedrijf te verbeteren.

De conclusie is dat realtime metingen de ondernemer snel meer inzicht geven in de effecten van activiteiten in en om de stal op de emissie. Dit biedt ook handelingsperspectief om verbeteringsacties door te voeren. Wel is meer inzicht gewenst in de specifieke componenten in de lucht, die zijn gerelateerd aan geur uit varkensstallen.

Kansen voor de toekomst

Naar de toekomst kan gewerkt gaan worden met een meetnetwerk. Hierbij is de plaatsing van de sensoren van belang als we gaan meten er gemeten wordt met een beperkt aantal sensoren om de mogelijke hinder bij meerdere woningen te bepalen. Connecting Agri & Food heeft een model ontwikkeld om de optimale plaatsing te kunnen bepalen voor de geursensoren om de hinder bij een burgerwoning te meten. Het model maakt een afweging tussen de afstand van de sensor tot de woning en het verwachte verschil in geurniveau tussen geursensor en de woning.

Meetnetwerken

Connecting Agri & Food adviseert gemeentes en provincies bij de ontwikkeling van nauwkeurigere en robuustere sensoren en meetnetwerken te stimuleren, vooral voor geur en fijnstof.  Ook is het aan te raden om veehouders en omwonenden in alle sectoren ervaring te laten opdoen met sensormetingen en samen te leren. Eerder hebben we dit gedaan voor de gemeente Sint-Anthonis en de gemeente Venray.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Boer en burger (vergunningen)

Voor veehouderijbedrijven kijken we naar een andere manier om afspraken vast te leggen over het voeren van een veehouderij, op basis van een zogenoemde maatschappelijke overeenkomst. Dat is een overeenkomst tussen boer en burger op basis van sensordata verzameld in de stal, bedoeld als alternatief voor het huidige vergunningensysteem. De maatschappelijke overeenkomst gaat uit van het principe van wederkerigheid van rechten en plichten, waarbij de ondernemer ook rekening houdt met de wensen van omwonenden en waar vervolgens beiden van profiteren. De eerste pilot, met vijf varkensbedrijven in Noord-Brabant, is gestart in 2018. Het project voeren we uit in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Comunicamos, en de Rafael Dialoog.

Onze opdrachtgever:

Logo-Provincie-1530x852

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Janneke Straver – van der Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl

Slimme varkensketen

Connecting Agri & Food faciliteert ketenpartijen die binnen het consortium Slimme Varkensketen werken aan een betere productkwaliteit. De partijen richten zich op vraaggestuurde samenwerking binnen de varkensvleesketen. Met oog voor zowel kwaliteit van het eindproduct als de kwaliteit binnen het gehele productieproces een rol. Het creëren en toepassen van nieuwe, technische mogelijkheden speelt daarbij een cruciale rol. High Tech en Big Data hebben dan ook een belangrijke rol in het project de ‘Slimme Varkensketen’.

Marktgestuurde producten
Een belangrijke reden voor samenwerking binnen de ‘Slimme Varkensketen’ is het beter bedienen van de markt. Dat kan door onderscheidende, door de markt gevraagde, producten te leveren. Connecting Agri & Food en partners hebben daarom gekozen om te beginnen met twee projecten die binnen twee jaar tot resultaat kunnen leiden: het sturen op kwaliteit en het verhogen van de gezondheidsstatus van de dieren. Bij kwaliteit gaat het vooral om het verhogen van de smaak van het vlees. Het tweede is gericht op het verhogen van de gezondheid en het welzijn van dieren door de verzameling en analyse van metingen op de slachterij, gecombineerd met realtime metingen over de leefomstandigheden in de stal.

Sensor en vision technologie
In de ‘Slimme Varkensketen’ wordt met sensor- en visiontechnologie gewerkt aan een kanteling in de keten (kwaliteit), zodat er van aanbod gestuurd naar vraaggedreven te werk wordt gaan. Ook worden grote stappen gemaakt naar een onderscheidend niveau van diergezondheid en welzijn. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Vion, Vision Partners, Topigs Norsvin, Hendrix Genetics, Wageningen UR, HAS en Jheronimus Bosch Academy of Data Sciences (JADS).

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV). In dit project zijn uniforme, digitale checklisten opgesteld voor alle inspecties en er is een ITV-app ontwikkeld met aanvullende beleidsinformatie zodat de individuele inspecteurs van de omgevingsdiensten op uniforme werkwijze de inspecties uitvoeren en de data opslaan. Hiervoor is een database gerealiseerd waarin per kwartaal alle informatie van de inspectiedossiers van de omgevingsdiensten binnengehaald worden. Via het ITV-portaal kan iedere gemeente de informatie ophalen. De mate van naleving kan hiermee per aspect snel inzichtelijk gemaakt worden. De projectpartners zijn overwegend positief over het project ITV. Relaties tussen provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn verstevigd en nieuwe relaties zijn gelegd. Inspecties zijn geharmoniseerd en bruikbare inspectietools zijn ontwikkeld. De eenduidige wijze van controleren wordt als een groot goed beschouwd. En men is positief over de digitale middelen en de mogelijkheden die deze bieden.

De harmonisatie in de werkwijze van de drie omgevingsdiensten is een van de grote winsten van het project. Er is een compleet inzicht in, en een rapportage van, alle geïnspecteerde bedrijven. De verzamelde informatie biedt gemeenten een goede benchmarkfaciliteit en er zijn nu ‘up-to-date’ gegevens beschikbaar over een sector in beweging. De database geeft goede handvatten aan projectpartners om sneller en beter informatie te gebruiken uit de inspecties. De combinatie van (a) aanvullende indicatoren om op te beoordelen en (b) kennis van de controleur, maakt het mogelijk om (on)bewust handelen in strijd met regels sneller en beter te gaan onderkennen. Er kan nu ook een betere focus komen op toezicht op juist díe onderdelen die niet voldoende worden nageleefd. En bedrijven die meer data delen die het mogelijk maken om toezicht op afstand te houden, kunnen in een ander controlesysteem vallen. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld minder frequent een bedrijfsbezoek nodig is en ook dat die bezoeken in minder tijd kunnen worden uitgevoerd.

Onze opdrachtgevers:

Logo-Provincie-1530x852

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Fijnstof: meten is weten, maar weet wat je meet

De gemeente Sint Anthonis heeft in 2019 een meetnetwerk op laten zetten met fijnstofsensoren in het pilotgebied Zandkant – Noordkant. Het doel was om inzicht te krijgen in de patronen van fijnstofconcentraties in de tijd, de invloed van weersomstandigheden op deze patronen en, indien mogelijk, de invloed van diverse bronnen hierop.

De toegepaste sensortechnologie is geschikt voor grofmazige fijnstof meetnetwerken in het buitengebied. Met deze sensoren waren de patronen goed te bepalen en dit heeft tot nieuwe inzichten geleid. Op deze manier kan met relatief goedkope technologie een goed beeld verkregen worden van de luchtkwaliteit over een langere periode in een groot gebied. Het is hiervoor niet nodig om de sensoren heel dicht bij elkaar te plaatsen.

Om meer inzicht te verkrijgen in de bronnen is het meetnetwerk in deze pilot niet goed geschikt gebleken. De hypothese was dat er in het pilotgebied grotere verschillen zouden zijn per locatie en dat aan de hand van de windrichting ook inzicht verkregen kon worden in de mogelijke bronnen. Deze lokale verschillen blijken minder groot dan van te voren was verwacht en ook de invloed van de bronnen op de meetwaarden blijkt minder eenduidig. voor een goed beeld van de daadwerkelijke emissie van een bron zal de emissie direct aan de bron gemeten moeten worden. Bij puntbronnen, zoals een veestal met een beperkt aantal uitlaatpunten of een kachelpijp, is dit goed mogelijk. Hierbij is het ook van belang dat de sensor geschikt is voor het meten van de categorie fijnstof die deze bron veroorzaakt (PM1, PM2,5, PM10, en/of alle groottes).

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Haalbaarheidsstudie Proeftuin – Proeflocatie Agro As de Peel

Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden. Het is een toonaangevend agro-gebied dat de regio wil ontwikkelen tot een proeftuin voor de transitie van de primaire sector.

Omdat het steeds moeilijker wordt de kosten van toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid te compenseren door specialisatie en schaalvergroting is een perspectiefwijziging nodig. Voor rendabele en duurzame businessmodellen is focus nodig op een circulaire economie, het zo veel mogelijk sluiten van kringlopen en het tot waarde brengen van reststromen. In rondetafelgesprekken gaven Agro As de Peel ondernemers aan belangstelling te hebben voor alternatieve eiwitbronnen. Ook leeft bij de deelnemers de vraag of insecten interessant zijn als alternatieve eiwitbron. Het uitgangspunt van de circulaire economie en het sluiten van kringlopen wordt onderschreven. Wel geeft men aan dat op het gebied van samenwerking nog stappen moeten en kunnen worden gezet. De inventarisatie maakt ook duidelijk dat de ondernemers de overheden een belangrijke rol toekennen in het aanjagen van innovaties.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl