Actueel

Home/Actueel
Actueel2020-09-01T08:20:27+00:00

Resultaten van het meten van luchtkwaliteit

28 oktober 2020|Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

In de maatschappij zijn er regelmatig discussies over de kwaliteit van onze buitenlucht. Inwoners willen graag weten hoe het in hun omgeving is gesteld met de luchtkwaliteit. Daarbij speelt de zorg om de gezondheid vaak een grote rol. De gemeente moet bij de beoordeling van vergunningsaanvragen gebruik maken van [...]

Start ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten

26 oktober 2020|Algemeen, Voeding en gezondheid|

AgriFood Capital, WUR, TU/e, HAS hogeschool, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss zetten samen de eerste stappen in de richting van een Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE), een plek waar beleving (demo), onderzoek en kennis bij elkaar komen. Naast de opkomst van plantaardige eiwitten zal de [...]

Gebiedsgericht naar minder stikstofdepositie

22 oktober 2020|Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

De (kosten)effectiviteit van stikstofmaatregelen in de landbouw is afhankelijk van de omvang en structuur van de veehouderij, de mate waarin dieren al in emissiearme stallen worden gehouden en de afstand van de emissiepunten tot natuurgebieden. De door Connecting Agri & Food ontwikkelde rekenmethode laat zien dat de kosten, rondom [...]

Intensivering Toezicht Brabantse Veehouderijen levert concrete handvaten op

20 oktober 2020|Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

Voor het houden van toezicht op veehouderijen blijken de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten goed samen te werken. Connecting Agri & Food constateert dit na een grondige evaluatie, in samenwerking met zelfstandig en onafhankelijk adviseur Roeland van Hooff. De resultaten en toezichtmethode zijn zeer bruikbaar voor een gericht [...]

Nieuw ontwikkeld systeem voerprijzen varkens

14 oktober 2020|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Connecting Agri & Food heeft een systeem ontwikkeld om dicht bij de prijzen op de grondstoffenmarkt te blijven. Zeker voor de fluctuerende voerprijzen is dat belangrijk. Op basis van de termijnmarkt zijn prijscorrecties van voer voor zowel zeugen-, biggen- als vleesvarkensvoer berekend. Hiermee wordt het voor varkenshouders en partijen [...]

Frisser stalklimaat geen invloed op geboortegewicht big

1 oktober 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Een frisser stalklimaat in de stal voor dragende zeugen heeft geen invloed op het geboortegewicht van de big. Dat blijkt uit een pilotonderzoek van student Bart Geijsel van Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met Connecting Agri & Food. "Maar dat zegt niets over neveneffecten", zegt Monique van der Gaag [...]

Stage-opdracht: data-analyse genetica varkens en stalklimaat

1 september 2020|Algemeen, Data-analyse|

We hebben een stageplaats beschikbaar voor een student met interesse in de analyse van grote datasets. Dus ben je analytisch ingesteld en ben je geïnteresseerd in de agrarische sector of volg je een agrarische opleiding? Dan ontvangen we graag je reactie. Een van de kerncompetenties van Connecting Agri & [...]

Blog: keurmerken varkensvlees verbinden

6 juli 2020|Algemeen, Voeding en gezondheid|

De Europese Commissie heeft in mei haar Boer-tot-Bordstrategie gepubliceerd. De doelstellingen zijn ambitieus: ze wil onder andere de boeren concurrerender maken en een stabiel inkomen bieden. Opvallend is dat de Commissie zich ook richt op het veranderen van consumptiepatronen. Keurmerken, zoals voor dierenwelzijn, vormen een belangrijk onderdeel van de [...]

Meetnetwerk voor fijnstof

8 juni 2020|Omgevingskwaliteit|

Als eerste landelijke gemeente heeft Sint Anthonis een netwerk voor het meten van fijnstof in gebruik genomen. Via sensoren in het buitengebied wordt de luchtkwaliteit 24 uur per dag gemeten. "We gaan op zoek naar patronen die iets kunnen zeggen over de luchtkwaliteit”, aldus Monique van der Gaag, die namens Connecting Agri&Food het [...]

Vitalere varkens met inzicht voer- en waterverbruik

2 juni 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Varkenshouder Johan Peelen in Meerlo heeft met Connecting Agri&Food een pilot uitgevoerd waarin data-analyse van het voer- en waterverbruik van de dieren centraal stond. Het resultaat was dat er praktische inzichten zijn opgedaan die ook als indicatoren kunnen dienen voor de gezondheidsstatus van de dieren. Van de gehele stal [...]

Subsidie innovatie veestallen

27 mei 2020|Algemeen|

Vanaf maandag 25 mei 2020 kunt u subsidie aanvragen voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen. De focus ligt op de ontwikkeling van innovaties in nieuwe staltechnieken en stalaanpassingen, waarmee broeikasgasemissies of stalemissies bij de bron worden verminderd. Tot en met 2024 wordt twee keer per jaar [...]

Vleesproductie en markt dichterbij elkaar brengen

22 april 2020|Ketenoptimalisatie, Voeding en gezondheid|

Met de focus op kostenbeheersing heeft de varkenshouderij de afgelopen decennia de voerconversie zienderogen omlaag gebracht. “Het is nu zaak om met alle partijen om tafel te gaan om de kosten met de kwaliteit van het varkensvlees in balans te brengen”, vindt ketenexpert Gé Backus. Enkele decennia terug verorberde [...]

Provincie steunt stalinnovatie varkenshouderij

14 februari 2020|Data-analyse|

Drie Brabantse varkenshouders krijgen steun van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een nieuw stalsysteem. Het systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. Connecting Agri&Food begeleidt de varkenshouders gedurende het gehele proces. De provincie steunt het zogenoemde Total [...]

Studenten datascience aan de slag met onze hulp

19 december 2019|Algemeen, Data-analyse|

Ook in het onderwijs wil Connecting Agri & Food haar kennis over datascience en ontwikkelde software voor de veehouderij verspreiden. Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food, was één van de opdrachtgevers voor het vak Data-driven Supply Chain Management van de Jherominus Academy of Data Science (JADS) van Den Bosch. Backus [...]

Blog: ‘De stikstofproblematiek: dit is hoe het werkelijk zit’

13 december 2019|Algemeen, Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

Stikstof is niet meer uit het nieuws weg te denken. De stikstofdiscussie is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof. Een aantal zaken valt mij daarbij op. In de discussie is nauwelijks aandacht voor de feitelijke uitspraak van de Raad. [...]

Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschriften

19 november 2019|Omgevingskwaliteit|

Er zijn gebieden in Nederland waar sprake is van geurhinder, waarbij omwonenden hinder ervaren van de nabije veehouderij. Dit is onwenselijk voor veehouders en voor omwonenden. Met name in Noord- Brabant zijn een aantal gebieden waarin sprake is van een sterke concentratie veehouderijen. In deze gebieden ervaren buren van [...]

In elke supermarkt nét even een andere hamlap

4 oktober 2019|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Nu het Beter Leven-keurmerk overal in de schappen ligt, willen supermarkten zich onderscheiden van elkaar. Supermarktketen Plus gaat dit najaar met veertien varkenshouders extra stappen zetten op het gebied van smaak, dierenwelzijn en milieu-impact. Hoog tijd, menen ketenspecialisten. "Een grote uitdaging voor de sector is het onderscheiden in smaak", [...]

Gegevens waterverbruik omzetten in alerts

2 september 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

Een afwijkend waterverbruik van varkens kan wijzen op een op komst zijnde ziekte-uitbraak of bijvoorbeeld een probleem met het klimaat. Het project 'Duurzaam waterverbruik' van Connecting Agri & Food  heeft duidelijk laten zien dat dit mogelijk is. “In een vervolgproject willen we dit omzetten naar alerts”, zegt projectleider Angela van der [...]

Vergunning kan sneller en goedkoper

21 augustus 2019|Algemeen, Beleid veehouderij|

Volgens Gé Backus worden emissies op termijn niet meer vooraf berekend, maar continu gemeten en vastgelegd.  Vergunningverlening voor de veehouderij gaat op termijn veranderen. Een vergunning wordt dan niet meer verleend op basis van middelvoorschriften, maar doelvoorschriften. Dit betekent dat een veehouder een bepaald aantal dieren mag houden, mits de [...]

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst

14 augustus 2019|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Connecting Agri & Food heeft een overzicht gemaakt van marktgerichte varkensvleesconcepten (bestaande en in opkomst), in zowel Nederland als België. Er zijn vaak maar enkele varkenshouders per varkensvleesconcept. Naast bekende aspecten als voeding, genetica en smaak, is er ook aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande [...]

Ieder veehouderijbedrijf heeft eigen geurprofiel

18 juli 2019|Omgevingskwaliteit|

Connecting Agri & Food heeft, samen met de vakgroep Molecuul en Laserfysica van de Radboud Universiteit Nijmegen, luchtmonsters verzameld bij drie bedrijven. Deze monsters zijn onderzocht op samenstelling van 12 relevante geurstoffen. Hieruit kwam naar voren dat de samenstelling van de lucht verschilt. Deze kennis biedt nieuwe kansen om [...]

Blog: big data in de varkenshouderij

5 juni 2019|Algemeen, Data-analyse|

Voor de varkenshouderij wordt Big Data vormgegeven door frequentiemetingen van verschillende kenmerken van dieren en hun omgeving. Deze resulteren in grote hoeveelheden meetwaarden die met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit leidt tot potentiële, nieuwe informatie en inzichten. Elke maand tot wel tienduizenden meetwaarden analyseren per bedrijf en deze relateren aan andere [...]

Brabantse veehouderijen op weg naar minder geuruitstoot

22 mei 2019|Omgevingskwaliteit|

De vergunningverlening aan veehouderijen moet anders. Minder vooraf berekenen, meer ‘realtime’ meten. In Brabant draaide een proefproject bij vijf varkensboeren. Als buren van een varkenshouderij meer inzicht hebben in wat er in de stallen gebeurt en waarom, dan leidt dat al snel tot meer begrip en vertrouwen. Een boer [...]

Slimme sensoren voor meer inzicht in stalklimaat

17 mei 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

Met sensoren van Slimme Stal van Connecting Agri & Food wil Johan Peelen meer inzicht krijgen in het klimaat en verbanden zoeken met de resultaten. Johan Peelen verplaatste zijn bedrijf 3 jaar geleden van de dorpsrand naar een nieuwe locatie en bouwde daar een nieuwe vleesvarkensstal en opslagloods. De ondernemer [...]

Proefproject geurmeting varkensbedrijven krijgt vervolg

10 mei 2019|Omgevingskwaliteit|

Het proefproject ‘Continue geurmeting varkensbedrijven’ dat Connecting Agri&Food en Comunicamos uitvoerden in opdracht van de provincie Noord-Brabant, krijgt een vervolg. In het project werd bij 5 varkenshouderijen en enkelen van hun buren met behulp van sensoren een aantal stoffen die samenhangen met geur van varkensbedrijven gemeten. Doel was om na te [...]

Data verbindt de keten en verandert de rol van de bedrijfsadviseur

15 maart 2019|Algemeen, Data-analyse|

"We staan aan de vooravond van enorme veranderingen. De big data gaat het werk van bedrijfsadviseurs binnen vijf jaar ingrijpend veranderen”, zegt Gé Backus. Zijn advies aan de bedrijfsadviseurs is de big data uitdaging op te pakken. “Diegenen die dat niet doen, zijn over vijf jaar geen bedrijfsadviseur meer. [...]

Blog: de staat van het dier

12 maart 2019|Algemeen|

Vorige maand heeft de Raad voor Dieraangelegenheden het rapport ‘De staat van het dier’ gepubliceerd. Aan 2.010 Nederlanders is gevraagd hoe zij denken over de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met dieren. Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat het welzijn van productiedieren de afgelopen [...]

Inspirerende ervaringen van deelnemers Slimme Stal

27 februari 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

“We hebben een hele goede en prikkelende bijeenkomst gehad en weer concrete vervolgstappen bedacht”, zegt Jaap Kreuger, voorzitter van leveranciersvereniging Good Farming Star, waarbinnen varkenshouders met het Beter Leven Keurmerk met één ster zijn aangesloten. Jaap doelt op de bijeenkomst van 15 januari 2019 met varkenshouders die vorig jaar [...]

Vlees met een verhaal valt in de smaak

20 februari 2019|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Eenvoudig is het niet, maar iedereen die is betrokken bij het vermarkten van een varkensvleesconcept is ervan overtuigd dat de markt daarvoor kansrijk is. De markt voor onderscheidende varkensvleesproducten groeit sneller dan het aanbod. Dat besef begint onder varkenshouders heel langzaam door te dringen. Het zijn zowel ambachtelijke slagers [...]

Sensoren ondersteunen management varkensbedrijf

12 december 2018|Data-analyse, Slimme Stal|

Mobiele sensoren geven varkenshouders meer mogelijkheden om het stalklimaat te optimaliseren. De continue stroom aan meetgegevens die visueel worden gemaakt op een dashboard geeft inzicht. De ondernemers zien wat op dat moment in de stal gebeurt, het blijkt een groot leerproces te zijn. Een optimaal stalklimaat draagt bij aan de gezondheid [...]

Houvast en digitale sturing met Slimme Stal

24 oktober 2018|Data-analyse, Slimme Stal|

Het klimaat en de directe omgeving van de stal geautomatiseerd beheersen blijft belangrijk in de veehouderij. Slimme technologieën, die de gebruiker automatisch informatie verschaffen via sensoren, zijn daarbij onmisbaar. Daarom komt Connecting Agri & Food ondernemers tegemoet met een nieuw ontwikkelde softwaretool, Slimme Stal genoemd. Slimme Stal is een [...]

Blog: vleestaks

6 september 2018|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Wel zo ongeveer elk jaar, en dan vooral in de persluwe zomermaanden, wordt de vleestaks weer van stal gehaald als zijnde een belangrijke maatregel om het milieu te redden. Vanochtend op de radio ging het weer eens over de vleestaks. Er is verschillende malen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van [...]

Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij

23 juli 2018|Data-analyse|

Door voortdurende monitoring van het waterverbruik, bij zowel vleesvarkens als biggen, wordt inzicht verkregen in de gezondheidsstatus van de dieren. Hierdoor kunnen vroegtijdig ziektegevallen worden geconstateerd. Dat is de voorzichtige conclusie van diverse eerste resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food. Naast het waterverbruik zijn ook de binnen- [...]

Mestbeleid geëvalueerd

18 mei 2018|Beleid veehouderij|

Het totale aantal varkensbedrijven is de laatste jaren dan wel gedaald in Nederland, maar het aantal varkens (en varkensmest) blijft vrij stabiel. Hoe gaat Nederland om met haar mestbeleid? De Wereldbank geeft hier antwoord op in een recent gepubliceerd rapport. In dit rapport is een overzicht en analyse van het Nederlandse [...]

Brabantse supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde

20 november 2017|Voeding en gezondheid|

Samenwerking en de bereidheid om tijd en energie te steken in die samenwerking zijn van groot belang om ‘local 2 local’ verkoop te laten slagen. Dit komt uit een gezamenlijke verkenning naar de perspectieven van lokale waarde(n)ketens, alsook van de rol van lokale supermarktondernemers en de provinciale overheid daarin. [...]

Go to Top