Actueel2020-09-01T08:20:27+00:00

Effect stalklimaat op tot uiting komen genetisch potentieel

16 juni 2022|Data-analyse, Slimme Stal|

Topigs Norsvin en Connecting Agri & Food hebben in samenwerking met 6 varkensbedrijven onderzoek gedaan naar het effect van het klimaat in een vleesvarkensstal op het tot expressie komen van de genetische potentie. Voor het onderzoek is op 6 varkensbedrijven gedurende 1,5 jaar het stalklimaat gemeten. Hierbij werd iedere [...]

De volgende stap in Slimme Varkensketen-project: sturen op diergezondheid

9 juni 2022|Data-analyse, Ketenoptimalisatie, Slimme Stal|

In het kader van de Slimme Varkensketen werken kennispartners samen in projecten om de gezondheid, het welzijn en de vleeskwaliteit van de dieren te verhogen door het combineren van verschillende databronnen. In het project rondom diergezondheid is de volgende stap gezet en zijn inmiddels alle klimaatsensoren aan de deelnemende [...]

Hittestress bij dieren

30 mei 2022|Data-analyse, Slimme Stal|

Hittestress is een onderwerp dat elke zomer weer actueel wordt. Ventilatiesystemen kunnen vaak niet op tegen de hoge buitentemperaturen, waardoor de temperatuur in stallen ook oploopt. Hoge staltemperaturen, gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid vergroten de kans op hittestress. Bij hoge temperaturen zijn varkens afhankelijk van warmteafgifte door verdamping van [...]

Regio zet in op duurzamere dierlijke eiwitketens

7 maart 2022|Algemeen, Voeding en gezondheid|

In vrijwel alle toekomstbeelden over wat er morgen op ons bord ligt, zien we een verschuiving naar meer plantaardige eiwitten. Tegelijkertijd is de verwachting dat dierlijke eiwitten een belangrijke rol blijven spelen in ons voedselpatroon. Dat betekent dat er een belangrijke opgave ligt om dierlijke eiwitten zoals vlees, zuivel en [...]

Kijk nu terug: Webinar Sensortechnologie in de varkenshouderij

2 februari 2022|Data-analyse, Slimme Stal|

Duurzaamheid, diergezondheid, transparantie en rendement staan centraal binnen de huidige varkenshouderij. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van sensortechnologie kunnen deze aspecten versneld op een hoger plan gebracht worden. Connecting Agri & Food heeft de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd in de praktische toepassingen van klimaatsensoren en visiontechnologie [...]

Eerste praktijkresultaten metingen luchtkwaliteit

3 januari 2022|Beleid veehouderij, Data-analyse, Omgevingskwaliteit|

“Dit zijn resultaten waarmee we verder kunnen in de transitie van middel- naar doelvoorschriften,” aldus Monique van der Gaag van Connecting Agri & Food. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint Anthonis, de provincie Noord-Brabant, Connecting Agri & Food en twee varkenshouders is in augustus gestart [...]

Prijzenmonitor pluimveevlees en eieren beschikbaar

23 december 2021|Algemeen, Ketenoptimalisatie|

“Een prijzenmonitor is een middel om inzicht te krijgen in de waardecreatie binnen de keten. Uiteindelijk gaat dit inzicht leiden tot een stabieler prijssysteem. Unieke eigenschappen van ketenpartners komen naar boven en onderscheidende concepten worden zichtbaar. Concurrentie zal langzaam verschuiven van concurreren binnen de keten naar concurrentie tussen de [...]

Succesvolle samenwerking Slimme Varkensketen

10 december 2021|Data-analyse, Ketenoptimalisatie|

Vorige maand werden de onderzoeken en resultaten besproken én gevierd van twee pilotprojecten binnen de Slimme Varkensketen: ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en ‘Sturen op kwaliteit’. Met de start van twee samenwerkingen tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en [...]

Benodigde kwaliteitsspecificaties vlees van beren

26 november 2021|Ketenoptimalisatie, Voeding en gezondheid|

Gé Backus, directeur Connecting Agri & Food, was op 16 november een van de sprekers tijdens de webinar Pork Quality van Pig Progress. De webinar stond in het teken van verschillende voedingsstrategieën om de kwaliteit van varkensvlees positief te beïnvloeden. De presentatie van Gé, getiteld "Realizing market acceptance for [...]

Samenwerken aan Slimme Varkensketen met kennispartners

28 oktober 2021|Data-analyse, Ketenoptimalisatie|

Deze zomer werden twee samenwerkingsovereenkomsten getekend in het kader van de Slimme Varkensketen: Verbeteren van het niveau van diergezondheid en Sturen en sorteren op kwaliteit. Door de start van de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) [...]

Kwaliteit van de leefomgeving en uitstoot van ammoniak

14 oktober 2021|Beleid veehouderij, Data-analyse, Omgevingskwaliteit|

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaan gemeente Sint Anthonis, Provincie Noord-Brabant, Connecting Agri & Food en agrarisch ondernemer Erik Geene de uitdaging aan om meer informatie te vergaren over het meten van ammoniak. Met de real time metingen in de stallen wordt de eerste stap gezet naar een [...]

Verkennend onderzoek naar gronddynamiek in Noord-Brabant

12 oktober 2021|Algemeen, Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

De dynamiek op de grondmarkt in Noord-Brabant wordt in grote mate bepaald door het aantal stoppende melkveehouders in de provincie. Tot 2028 zal naar verwachting ongeveer de helft van hen stoppen met het melkveebedrijf. Het kan echter wel 10 jaar, of zelfs langer, duren voordat de vrijgekomen gronden wisselen [...]

Resultaten sensormetingen in en om de stal in Venray

17 september 2021|Data-analyse, Omgevingskwaliteit|

Binnen het project Boeren en Buren van het RIVM in Venray werkten boeren, omwonenden en de lokale overheid samen om onder meer te onderzoeken in hoeverre het gezamenlijk meten van de luchtkwaliteit het onderlinge vertrouwen kan vergroten. Voor de agrarisch ondernemers is het van belang om niet alleen buiten [...]

Prijzenmonitor pluimveevlees en eieren

23 augustus 2021|Algemeen, Ketenoptimalisatie, Voeding en gezondheid|

In opdracht van de LLTB en ZLTO ontwikkelt Connecting Agri & Food een prijzenmonitor voor pluimveevlees en eieren. De lancering ervan staat gepland op 1 december. Een eerlijke prijs voor alle schakels begint met transparantie; het hebben van inzicht in welke kosten waar in de keten worden gemaakt. Connecting [...]

Sectoranalyse brengt verwachte effecten beleid in beeld

18 augustus 2021|Beleid veehouderij|

Beleidsaanpassingen, zoals aanscherping van het milieubeleid, hebben effect op de bedrijfsvoering van de individuele veehouder. Aanpassing van het milieubeleid kan leiden tot verplichte investeringen in onder meer emissiereducerende technieken. Daarmee beïnvloedt de maatregel de investerings- en reserveringsruimte en de keuze van de veehouder om al of niet eerder te [...]

Prijzenmonitor Varkensvlees juni 2020 – juni 2021

12 augustus 2021|Algemeen, Voeding en gezondheid|

De Prijzenmonitor Varkensvlees toont de prijzen binnen de verschillende schakels in de varkensvleesketen. Na de zomer verschijnt de eerste Prijzenmonitor Kippenvlees. “Eerlijke prijzen voor alle schakels begint met transparantie”, geeft Peter van Balkom, Specialist varkensvleesketen bij Connecting Agri & Food, aan. “De Prijzenmonitor biedt inzicht en overzicht in de [...]

Individuele ondernemer heeft baat bij kleinere varkensstapel

28 juli 2021|Ketenoptimalisatie, Slimme Stal|

Het aantal varkens in Nederland daalt gestaag en zal de komende jaren verder dalen. Vier betrokkenen over de gevolgen: Linda Janssen (POV), Henk Flipsen (Nevedi), René Veldman (Rabobank) en Peter van Balkom, Specialist varkensvleesketen bij Connecting Agri & Food. Janssen: 'Of we een kritische ondergrens naderen? Zo'n grens is [...]

Total Circulair Farm Concept: Plonstoilet in gebruik

23 juli 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Sinds 2019 is er bij drie Brabantse varkenshouders gestart met de realisatie van een nieuw stalsysteem. Het concept dient de vorming van methaan, ammoniak en geur grotendeels te voorkomen en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. Connecting Agri & Food begeleidde de varkenshouders gedurende het gehele proces. In de [...]

Diergezondheid via stalklimaatdata optimaliseren; wie doet er mee?

14 juli 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Binnenkort start een pilotproject in het kader van de Slimme Varkensketen. Gezocht worden vijftig varkenshouders die de diergezondheid in de stal gedetailleerd in kaart willen brengen, monitoren en optimaliseren via sensoren. “Door deze gegevens te koppelen aan gezondheidsdata die aan de slachtlijn worden verzameld, krijgen we zicht op de [...]

Continu geurmetingen varkenshouderij

6 juli 2021|Data-analyse, Omgevingskwaliteit, Slimme Stal|

Connecting Agri&Food werkt samen met Techni Solutions en Whysor aan het real time meten van geur uit de veehouderij. De geursensor is ontwikkeld door Techni Solutions. De eerste testen laten veel belovende resultaten zien, zowel in de buitenlucht als ook voor en achter een luchtwasser. Er is een duidelijk dagpatroon [...]

Op zoek naar het best passende varkensvleesconcept

11 juni 2021|Algemeen, Ketenoptimalisatie|

Peter van Balkom, ketenspecialist bij Connecting Agri & Food, benadrukt dat varkenshouders zich niet blind moeten staren op de absolute hoogte van de opbrengstprijs. “Het is ook belangrijk dat een ondernemer zich thuis voelt bij een varkensvleesconcept en de visie deelt die erachter ligt.” Gerben Schrijver, adviseur bij DLV [...]

Slimme Stal legt hiaten stalklimaat bloot (1)

2 juni 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Stalklimaat blijft lastige materie, maar 24/7 sensormetingen door Slimme Stal leggen het klimaat steeds meer bloot en tonen nog onbekende invloeden. Het stalklimaat blijkt nog altijd moeilijker te vatten dan veel andere processen op het varkensbedrijf. Door metingen op inmiddels ruim 300 varkensbedrijven in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd [...]

Slimme Stal legt hiaten stalklimaat bloot (2)

2 juni 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Stalklimaat blijft lastige materie, maar 24/7 sensormetingen door Slimme Stal leggen het klimaat steeds meer bloot en tonen nog onbekende invloeden. Het stalklimaat blijkt nog altijd moeilijker te vatten dan veel andere processen op het varkensbedrijf. Door metingen op inmiddels ruim 300 varkensbedrijven in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd [...]

Stikstofdepositie: natuur versus economie?

20 mei 2021|Beleid veehouderij|

Mede vanwege (deels) conflicterende doelstellingen tussen natuur en economie zijn er geen eenvoudige oplossingen voor het stikstofdossier. Op het Natura 2000-gebied “Deurnsche Peel en Mariapeel” is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. De stikstofdepositie hier wordt veroorzaakt door onder andere landbouwactiviteiten binnen en buiten de gemeente Deurne [...]

Stikstofdepositie op natuurgebieden

11 mei 2021|Beleid veehouderij|

Sandra van Kampen, Specialist veehouderij en leefomgeving, schreef een heldere uiteenzetting over de problematiek van stikstofdepositie op natuurgebieden. “Het stikstofvraagstuk is complex en er zijn vele belanghebbende partijen. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk, maar stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn verbindingen van stikstof die bij hoge concentraties wel [...]

Onderzoek naar vestiging van Brabantse veehouders in Vlaanderen

30 april 2021|Beleid veehouderij|

De provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek laten uitvoeren naar een vooronderstelde trek van veehouderijen naar Vlaanderen, nadat persberichten hierover veel vragen opriepen. Uit dit onderzoek blijkt dat zich de laatste jaren nauwelijks nog nieuwe Nederlandse veehouders in Vlaanderen lijken te vestigen. In totaal zijn 34 Nederlandse [...]

Gecombineerde inzet van sensortechnologie en cameratechnologie op praktijkbedrijf

26 april 2021|Data-analyse, Omgevingskwaliteit, Slimme Stal|

Op een varkensbedrijf in Limburg worden sinds eind maart in een afdeling met vleesvarkens gelijktijdig het klimaat in de afdeling en het gedrag van de dieren real time gemeten. Het klimaat wordt elke tien minuten gemeten met de klimaatmodule van Slimme Stal en het diergedrag wordt twintig keer per seconde [...]

Prijzenmonitor Varkensvlees maart 2020 – maart 2021

2 april 2021|Algemeen, Voeding en gezondheid|

De Prijzenmonitor Varkensvlees van Connecting Agri & Food brengt de betaalde prijzen van de verschillende schakels in de varkensvleesketen per kwartaal na afloop in beeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vers vlees en vleeswaren. Nieuw in de Prijzenmonitor Varkensvlees maart 2020 - maart 2021 is de top-10 vers vlees [...]

Inzicht in fijnstofpatronen buitengebied met sensormeetnetwerk

11 maart 2021|Data-analyse, Omgevingskwaliteit|

Sensortechnologie is geschikt voor het meten van fijnstofpatronen in het buitengebied. Dit komt onder andere naar voren uit de resultaten van het project “Meetnetwerk Zandkant – Noordkant in Sint Anthonis” dat in 2019/2020 is uitgevoerd door Connecting Agri & Food. Fijnstofpatronen en weersomstandigheden In een gebied van ongeveer 1,5 [...]

Aandacht voor stalklimaat kan risico op terugkomen verkleinen

9 maart 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Extra aandacht voor het stalklimaat kan het afbreken van de vroege dracht door zeugen in de risicovolle periode verminderen. Dit is de voorzichtige conclusie uit een onderzoek naar de invloed van stalklimaat, seizoen, bedrijf en pariteit op het terugkomen van zeugen in de vroege dracht. Connecting Agri & Food, [...]

Mestschuif aansturen op basis van ammoniakconcentratie

2 maart 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Binnen het Slimme Stal platform is van medio 2019 tot einde 2020 een proef gedaan met het automatisch aansturen van de vaste mestschuif bij een te hoge ammoniakconcentratie in een melkveestal. Het idee erachter is dat een combinatie van een vaste schuiffrequentie met het extra schuiven bij een bepaalde [...]

Preventieve technologie voor brandveilige stallen

19 februari 2021|Data-analyse, Slimme Stal|

Stalbranden zijn de nachtmerrie van elke veehouder. De oorzaken zijn divers maar vaak terug te leiden naar de elektrische installatie. Stof en vuil, ouderdom van de installatie en onvakkundige aanleg van de installatie vergroten de kans op stalbrand. Gegevens van Achmea tonen aan dat bij de jaarlijkse elektrokeuringen maar [...]

Piek in de fijnstofmetingen tijdens de jaarwisseling

12 januari 2021|Data-analyse, Omgevingskwaliteit|

Voor twee projecten is in 2020 fijnstof gemeten in het buitengebied. Dit was een meetnetwerk in opdracht van de gemeente Sint Anthonis in het gebied Zandkant/Noordkant en een project van de provincie Limburg in de gemeente Venray. Een aantal sensoren heeft ook de afgelopen weken gemeten. Tijdens de jaarwisseling [...]

Toename aantal locaties Noord-Brabantse varkenshouder 2019

8 december 2020|Beleid veehouderij|

Connecting Agri & Food heeft, in opdracht van provincie Noord-Brabant, het monitoringssysteem ‘Zijwaarts Uitbreiden Brabantse Veehouderijen’ opgezet en geïmplementeerd. Met dit systeem kan jaarlijks worden gemonitord in hoeverre de eis van stalderen er toe leidt dat varkensbedrijven groeien door een bestaande locatie elders over te nemen en toe te [...]

Monitor varkensvleesketen maakt prijzen inzichtelijk

27 november 2020|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Connecting Agri & Food heeft een prijzenmonitor varkensvlees ontwikkeld. De monitor brengt de betaalde prijzen van de verschillende schakels in de varkensvleesketen per kwartaal na afloop in beeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de productgroepen vers vlees en vleeswaren. De bijgewerkte prijzen worden per kwartaal op deze website gepubliceerd [...]

Project Stal Elektra Alert voor brandveiligheid in de stallen

12 november 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Vion, leveranciersvereniging StarFarmers, Connecting Agri & Food en PinCAgro introduceren het project Stal Elektra Alert. Slimme sensoren in de meterkast die de varkenshouder vroegtijdig waarschuwen bij een te hoge temperatuur staan hierin centraal. De doelstelling van het project is een zorgvuldige en verantwoorde houderij waar het risico op stalbranden [...]

Gebiedsgericht naar minder stikstofdepositie

22 oktober 2020|Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

De (kosten)effectiviteit van stikstofmaatregelen in de landbouw is afhankelijk van de omvang en structuur van de veehouderij, de mate waarin dieren al in emissiearme stallen worden gehouden en de afstand van de emissiepunten tot natuurgebieden. De door Connecting Agri & Food ontwikkelde rekenmethode laat zien dat de kosten, rondom [...]

Intensivering Toezicht Brabantse Veehouderijen levert concrete handvaten op

20 oktober 2020|Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

Voor het houden van toezicht op veehouderijen blijken de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten goed samen te werken. Connecting Agri & Food constateert dit na een grondige evaluatie, in samenwerking met zelfstandig en onafhankelijk adviseur Roeland van Hooff. De resultaten en toezichtmethode zijn zeer bruikbaar voor een gericht [...]

Nieuw ontwikkeld systeem voerprijzen varkens

14 oktober 2020|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Connecting Agri & Food heeft een systeem ontwikkeld om dicht bij de prijzen op de grondstoffenmarkt te blijven. Zeker voor de fluctuerende voerprijzen is dat belangrijk. Op basis van de termijnmarkt zijn prijscorrecties van voer voor zowel zeugen-, biggen- als vleesvarkensvoer berekend. Hiermee wordt het voor varkenshouders en partijen [...]

Frisser stalklimaat geen invloed op geboortegewicht big

1 oktober 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Een frisser stalklimaat in de stal voor dragende zeugen heeft geen invloed op het geboortegewicht van de big. Dat blijkt uit een pilotonderzoek van student Bart Geijsel van Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met Connecting Agri & Food. "Maar dat zegt niets over neveneffecten", zegt Monique van der Gaag [...]

Waterkwaliteit meten in de varkenshouderij

15 september 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Naast aandacht voor een gezond stalklimaat en goed voer, is ook waterkwaliteit een zeer belangrijk aspect om varkens gezond te houden en goed te laten presteren. Slimme Stal start binnenkort een pilot bij een varkenshouder in de provincie Drenthe waarin de waterkwaliteit gemeten wordt. Naast aandacht voor een gezond [...]

Stage-opdracht: data-analyse genetica varkens en stalklimaat

1 september 2020|Algemeen, Data-analyse|

We hebben een stageplaats beschikbaar voor een student met interesse in de analyse van grote datasets. Dus ben je analytisch ingesteld en ben je geïnteresseerd in de agrarische sector of volg je een agrarische opleiding? Dan ontvangen we graag je reactie. Een van de kerncompetenties van Connecting Agri & [...]

Blog: keurmerken varkensvlees verbinden

6 juli 2020|Algemeen, Voeding en gezondheid|

De Europese Commissie heeft in mei haar Boer-tot-Bordstrategie gepubliceerd. De doelstellingen zijn ambitieus: ze wil onder andere de boeren concurrerender maken en een stabiel inkomen bieden. Opvallend is dat de Commissie zich ook richt op het veranderen van consumptiepatronen. Keurmerken, zoals voor dierenwelzijn, vormen een belangrijk onderdeel van de [...]

Meetnetwerk voor fijnstof

8 juni 2020|Omgevingskwaliteit|

Als eerste landelijke gemeente heeft Sint Anthonis een netwerk voor het meten van fijnstof in gebruik genomen. Via sensoren in het buitengebied wordt de luchtkwaliteit 24 uur per dag gemeten. "We gaan op zoek naar patronen die iets kunnen zeggen over de luchtkwaliteit”, aldus Monique van der Gaag, die namens Connecting Agri&Food het [...]

Vitalere varkens met inzicht voer- en waterverbruik

2 juni 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Varkenshouder Johan Peelen in Meerlo heeft met Connecting Agri&Food een pilot uitgevoerd waarin data-analyse van het voer- en waterverbruik van de dieren centraal stond. Het resultaat was dat er praktische inzichten zijn opgedaan die ook als indicatoren kunnen dienen voor de gezondheidsstatus van de dieren. Van de gehele stal [...]

Subsidie innovatie veestallen

27 mei 2020|Algemeen|

Vanaf maandag 25 mei 2020 kunt u subsidie aanvragen voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen. De focus ligt op de ontwikkeling van innovaties in nieuwe staltechnieken en stalaanpassingen, waarmee broeikasgasemissies of stalemissies bij de bron worden verminderd. Tot en met 2024 wordt twee keer per jaar [...]

Vleesproductie en markt dichterbij elkaar brengen

22 april 2020|Ketenoptimalisatie, Voeding en gezondheid|

Met de focus op kostenbeheersing heeft de varkenshouderij de afgelopen decennia de voerconversie zienderogen omlaag gebracht. “Het is nu zaak om met alle partijen om tafel te gaan om de kosten met de kwaliteit van het varkensvlees in balans te brengen”, vindt ketenexpert Gé Backus. Enkele decennia terug verorberde [...]

Provincie steunt stalinnovatie varkenshouderij

14 februari 2020|Data-analyse|

Drie Brabantse varkenshouders krijgen steun van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een nieuw stalsysteem. Het systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. Connecting Agri&Food begeleidt de varkenshouders gedurende het gehele proces. De provincie steunt het zogenoemde Total [...]

Sturen op stalklimaat met ‘Meten is Weten’

20 januari 2020|Data-analyse, Slimme Stal|

Wat is de invloed van het stalklimaat op de gezondheid voor mens en dier en hoe kunnen we inspelen op de sterk wisselende klimaatomstandigheden? Inzicht hierin helpt veehouders hun stalklimaat te optimaliseren, is de conclusie van het project ‘Meten is Weten’ van Connecting Agri&Food, Vion Food Group en Good [...]

Studenten datascience aan de slag met onze hulp

19 december 2019|Algemeen, Data-analyse|

Ook in het onderwijs wil Connecting Agri & Food haar kennis over datascience en ontwikkelde software voor de veehouderij verspreiden. Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food, was één van de opdrachtgevers voor het vak Data-driven Supply Chain Management van de Jherominus Academy of Data Science (JADS) van Den Bosch. Backus [...]

Blog: ‘De stikstofproblematiek: dit is hoe het werkelijk zit’

13 december 2019|Algemeen, Beleid veehouderij, Omgevingskwaliteit|

Stikstof is niet meer uit het nieuws weg te denken. De stikstofdiscussie is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof. Een aantal zaken valt mij daarbij op. In de discussie is nauwelijks aandacht voor de feitelijke uitspraak van de Raad. [...]

Luchtkwaliteit ‘smart’ in beeld brengen

29 november 2019|Omgevingskwaliteit|

Een lokaal meetnetwerk gaat de uitstoot van geur en andere ongewenste stoffen in beeld brengen in Sint Anthonis. De inwoners krijgen hiermee beter inzicht in de luchtkwaliteit en de veehouders kunnen hun maatregelen met deze werkelijk gemeten waarden beter onderbouwen. Ook voor andere gebieden kan de werkelijke meting van [...]

Vergunning Brabantse veehouderij op doelvoorschriften

19 november 2019|Omgevingskwaliteit|

Er zijn gebieden in Nederland waar sprake is van geurhinder, waarbij omwonenden hinder ervaren van de nabije veehouderij. Dit is onwenselijk voor veehouders en voor omwonenden. Met name in Noord- Brabant zijn een aantal gebieden waarin sprake is van een sterke concentratie veehouderijen. In deze gebieden ervaren buren van [...]

In elke supermarkt nét even een andere hamlap

4 oktober 2019|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Nu het Beter Leven-keurmerk overal in de schappen ligt, willen supermarkten zich onderscheiden van elkaar. Supermarktketen Plus gaat dit najaar met veertien varkenshouders extra stappen zetten op het gebied van smaak, dierenwelzijn en milieu-impact. Hoog tijd, menen ketenspecialisten. "Een grote uitdaging voor de sector is het onderscheiden in smaak", [...]

Gegevens waterverbruik omzetten in alerts

2 september 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

Een afwijkend waterverbruik van varkens kan wijzen op een op komst zijnde ziekte-uitbraak of bijvoorbeeld een probleem met het klimaat. Het project 'Duurzaam waterverbruik' van Connecting Agri & Food  heeft duidelijk laten zien dat dit mogelijk is. “In een vervolgproject willen we dit omzetten naar alerts”, zegt projectleider Angela van der [...]

Vergunning kan sneller en goedkoper

21 augustus 2019|Algemeen, Beleid veehouderij|

Volgens Gé Backus worden emissies op termijn niet meer vooraf berekend, maar continu gemeten en vastgelegd.  Vergunningverlening voor de veehouderij gaat op termijn veranderen. Een vergunning wordt dan niet meer verleend op basis van middelvoorschriften, maar doelvoorschriften. Dit betekent dat een veehouder een bepaald aantal dieren mag houden, mits de [...]

Marktgerichte varkensvleesconcepten in opkomst

14 augustus 2019|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Connecting Agri & Food heeft een overzicht gemaakt van marktgerichte varkensvleesconcepten (bestaande en in opkomst), in zowel Nederland als België. Er zijn vaak maar enkele varkenshouders per varkensvleesconcept. Naast bekende aspecten als voeding, genetica en smaak, is er ook aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid en de daarmee gepaard gaande [...]

Ieder veehouderijbedrijf heeft eigen geurprofiel

18 juli 2019|Omgevingskwaliteit|

Connecting Agri & Food heeft, samen met de vakgroep Molecuul en Laserfysica van de Radboud Universiteit Nijmegen, luchtmonsters verzameld bij drie bedrijven. Deze monsters zijn onderzocht op samenstelling van 12 relevante geurstoffen. Hieruit kwam naar voren dat de samenstelling van de lucht verschilt. Deze kennis biedt nieuwe kansen om [...]

Blog: big data in de varkenshouderij

5 juni 2019|Algemeen, Data-analyse|

Voor de varkenshouderij wordt Big Data vormgegeven door frequentiemetingen van verschillende kenmerken van dieren en hun omgeving. Deze resulteren in grote hoeveelheden meetwaarden die met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit leidt tot potentiële, nieuwe informatie en inzichten. Elke maand tot wel tienduizenden meetwaarden analyseren per bedrijf en deze relateren aan andere [...]

Brabantse veehouderijen op weg naar minder geuruitstoot

22 mei 2019|Omgevingskwaliteit|

De vergunningverlening aan veehouderijen moet anders. Minder vooraf berekenen, meer ‘realtime’ meten. In Brabant draaide een proefproject bij vijf varkensboeren. Als buren van een varkenshouderij meer inzicht hebben in wat er in de stallen gebeurt en waarom, dan leidt dat al snel tot meer begrip en vertrouwen. Een boer [...]

Slimme sensoren voor meer inzicht in stalklimaat

17 mei 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

Met sensoren van Slimme Stal van Connecting Agri & Food wil Johan Peelen meer inzicht krijgen in het klimaat en verbanden zoeken met de resultaten. Johan Peelen verplaatste zijn bedrijf 3 jaar geleden van de dorpsrand naar een nieuwe locatie en bouwde daar een nieuwe vleesvarkensstal en opslagloods. De ondernemer [...]

Proefproject geurmeting varkensbedrijven krijgt vervolg

10 mei 2019|Omgevingskwaliteit|

Het proefproject ‘Continue geurmeting varkensbedrijven’ dat Connecting Agri&Food en Comunicamos uitvoerden in opdracht van de provincie Noord-Brabant, krijgt een vervolg. In het project werd bij 5 varkenshouderijen en enkelen van hun buren met behulp van sensoren een aantal stoffen die samenhangen met geur van varkensbedrijven gemeten. Doel was om na te [...]

Data verbindt de keten en verandert de rol van de bedrijfsadviseur

15 maart 2019|Algemeen, Data-analyse|

"We staan aan de vooravond van enorme veranderingen. De big data gaat het werk van bedrijfsadviseurs binnen vijf jaar ingrijpend veranderen”, zegt Gé Backus. Zijn advies aan de bedrijfsadviseurs is de big data uitdaging op te pakken. “Diegenen die dat niet doen, zijn over vijf jaar geen bedrijfsadviseur meer. [...]

Blog: de staat van het dier

12 maart 2019|Algemeen|

Vorige maand heeft de Raad voor Dieraangelegenheden het rapport ‘De staat van het dier’ gepubliceerd. Aan 2.010 Nederlanders is gevraagd hoe zij denken over de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met dieren. Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat het welzijn van productiedieren de afgelopen [...]

Inspirerende ervaringen van deelnemers Slimme Stal

27 februari 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

“We hebben een hele goede en prikkelende bijeenkomst gehad en weer concrete vervolgstappen bedacht”, zegt Jaap Kreuger, voorzitter van leveranciersvereniging Good Farming Star, waarbinnen varkenshouders met het Beter Leven Keurmerk met één ster zijn aangesloten. Jaap doelt op de bijeenkomst van 15 januari 2019 met varkenshouders die vorig jaar [...]

Vlees met een verhaal valt in de smaak

20 februari 2019|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Eenvoudig is het niet, maar iedereen die is betrokken bij het vermarkten van een varkensvleesconcept is ervan overtuigd dat de markt daarvoor kansrijk is. De markt voor onderscheidende varkensvleesproducten groeit sneller dan het aanbod. Dat besef begint onder varkenshouders heel langzaam door te dringen. Het zijn zowel ambachtelijke slagers [...]

De klok rond secure hulp met Slimme Stal

8 januari 2019|Data-analyse, Slimme Stal|

De varkenshouderij staat aan het begin van een digitaliseringsgolf. Sensoren, camera’s en weegschalen nemen de boer veel werk uit handen. ‘We staan aan de vooravond van een revolutie’, zegt directeur Gé Backus. "Digitalisering in de varkenssector komt de laatste 2 jaar nadrukkelijk op gang. Dat blijkt onder meer uit [...]

Sensoren ondersteunen management varkensbedrijf

12 december 2018|Data-analyse, Slimme Stal|

Mobiele sensoren geven varkenshouders meer mogelijkheden om het stalklimaat te optimaliseren. De continue stroom aan meetgegevens die visueel worden gemaakt op een dashboard geeft inzicht. De ondernemers zien wat op dat moment in de stal gebeurt, het blijkt een groot leerproces te zijn. Een optimaal stalklimaat draagt bij aan de gezondheid [...]

Houvast en digitale sturing met Slimme Stal

24 oktober 2018|Data-analyse, Slimme Stal|

Het klimaat en de directe omgeving van de stal geautomatiseerd beheersen blijft belangrijk in de veehouderij. Slimme technologieën, die de gebruiker automatisch informatie verschaffen via sensoren, zijn daarbij onmisbaar. Daarom komt Connecting Agri & Food ondernemers tegemoet met een nieuw ontwikkelde softwaretool, Slimme Stal genoemd. Slimme Stal is een [...]

Blog: vleestaks

6 september 2018|Algemeen, Voeding en gezondheid|

Wel zo ongeveer elk jaar, en dan vooral in de persluwe zomermaanden, wordt de vleestaks weer van stal gehaald als zijnde een belangrijke maatregel om het milieu te redden. Vanochtend op de radio ging het weer eens over de vleestaks. Er is verschillende malen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van [...]

Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij

23 juli 2018|Data-analyse|

Door voortdurende monitoring van het waterverbruik, bij zowel vleesvarkens als biggen, wordt inzicht verkregen in de gezondheidsstatus van de dieren. Hierdoor kunnen vroegtijdig ziektegevallen worden geconstateerd. Dat is de voorzichtige conclusie van diverse eerste resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food. Naast het waterverbruik zijn ook de binnen- [...]

Mestbeleid geëvalueerd

18 mei 2018|Beleid veehouderij|

Het totale aantal varkensbedrijven is de laatste jaren dan wel gedaald in Nederland, maar het aantal varkens (en varkensmest) blijft vrij stabiel. Hoe gaat Nederland om met haar mestbeleid? De Wereldbank geeft hier antwoord op in een recent gepubliceerd rapport. In dit rapport is een overzicht en analyse van het Nederlandse [...]

Grip op productieomstandigheden

26 maart 2018|Data-analyse, Slimme Stal|

Op 20 maart 2018 zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de leveranciersvereniging StarFarmers de resultaten gedeeld van het project “Meten is weten”. Doelstelling van het project is om nog beter inzicht te krijgen in het klimaat in de stal. Bij 22 deelnemers is het klimaat in de varkensstal in kaart gebracht. Door continue te [...]

Meer transparantie in de keten door digitalisering

20 februari 2018|Algemeen, Data-analyse|

Hoe de informatieketen in de land- en tuinbouw er over tien jaar uit zal zien staat nog niet vast, maar dat er grote veranderingen op komst zijn wel. "Wie had kunnen voorspellen welke veranderingen de introductie van smartphones en tablets op gang zouden brengen?", werpt Gé Backus van Connecting Agri & [...]

Brabantse supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde

20 november 2017|Voeding en gezondheid|

Samenwerking en de bereidheid om tijd en energie te steken in die samenwerking zijn van groot belang om ‘local 2 local’ verkoop te laten slagen. Dit komt uit een gezamenlijke verkenning naar de perspectieven van lokale waarde(n)ketens, alsook van de rol van lokale supermarktondernemers en de provinciale overheid daarin. [...]

Proeflocatie Agro as De Peel geopend

13 juli 2017|Voeding en gezondheid|

Vorige maand is de proeflocatie van AgroasdePeel officieel geopend, een initiatief van de vijf gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd, en Uden in samenwerking met Agri Food Capital. Op het perceel zijn de eerste duurzame gewassen ingezaaid (sorghum en industriële hennep) en werkt een landschapsarchitect aan [...]

Ga naar de bovenkant