Ga naar de inhoud
Home » Blog » Sensortechnologie in de stal als opstap naar doelvoorschriften

Sensortechnologie in de stal als opstap naar doelvoorschriften

  • Beleid

Sensortechnologie in de stal als opstap naar doelvoorschriften

Een omgevingsbewuste varkenshouder uit Ospel, de gemeente Nederweert en samenwerkende overheden binnen het IBP ZOZ(*) zijn samen met Connecting Agri & Food een project gestart. Dit om concrete stappen te zetten naar doelvoorschriften voor de emissies van ammoniak en geur vanuit de veehouderij. Aan het project is hiervoor een bijdrage toegezegd vanuit het IBP, welke door de wethouder middels een cheque symbolisch is overhandigd.

Stappen richting doelvoorschriften
Doelvoorschriften zijn eisen aan de daadwerkelijke prestaties van een bedrijf. Samen werken de deelnemende partijen in deze pilot aan de eerste stappen van omschakeling van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. Deze zowel passend in vergunningverlening als handhaving. De focus ligt op ammoniak waarbij de sensoren 24 uur per dag de concentratie en de ventilatie in een varkensstal meten.

Realtime-metingen
In deze varkensstal zijn op meerdere plaatsen verschillende typen sensoren geïnstalleerd die realtime de ammoniakconcentratie en de ventilatie meten; dit is weergegeven in onderstaande afbeelding. De betrouwbaarheid van de relatief voordelige sensoren wordt getoetst door ze te vergelijken met erkende, dure meettechnieken. Alle handelingen, leerervaringen en resultaten worden vastgelegd. Door het opstellen van protocollen voor bijvoorbeeld het plaatsen en onderhouden van sensoren kan de opgedane kennis ook worden gebruikt op andere bedrijven. Deze stappen dragen bij aan het ultieme doel waarbij sensoren ingezet worden voor het continu meten van emissies én hoe deze ingezet kunnen worden voor het naleven van een doelvoorschriftenvergunning. 

Doelstellingen van de pilot
• Inzicht in mogelijkheden om sensoren te gebruiken voor vergunningen op basis van doelvoorschriften (realtime meten en handhaving). Dit gebeurt door te experimenteren met diverse sensortechnieken en toepassingen.
• Opleveren concrete en onderbouwde randvoorwaarden en aanbevelingen voor zowel vergunningverlening als handhaving. Een belangrijk onderdeel hierbij is een plaatsings- en ijkingsprotocol voor de sensoren en het bepalen welke data of resultaten van de analyse gedeeld moeten worden met overheden.
• Bieden van een aangrijpingspunt om te komen tot een breed gedragen systematiek (technisch, proces, beleid en juridisch) om de transitie van middelenvoorschriften naar doelvoorschriften te maken.

Transparant
Het voordeel van continu meten is dat er permanent inzicht is in de daadwerkelijke emissies. Als het nodig is, kan de veehouder hiernaar handelen door bijvoorbeeld het bedrijfsmanagement aan te passen. Door afspraken te maken met overheden over welke resultaten uit de data-analyses gedeeld worden, kan ook gedurende het onderzoek transparant weergegeven worden wat de uitstoot vanuit het bedrijf is.

Meer informatie
Resultaten worden gedurende het project regelmatig gedeeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Kampen, specialist Veehouderij & Leefomgeving bij Connecting Agri & Food, tel. 06 51 34 95 38 of s.vankampen@connectingagriandfood.nl.

(*) Interbestuurlijk programma Zuidoostelijke Zandgronden.

Travel

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl